Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

I-05 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres