Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

I-04 Impostos sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana