Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Arxiu Municipal

L'Arxiu Municipal de Llucmajor és el servei responsable de conservar, difondre i gestionar la documentació produïda i rebuda per la corporació en l’exercici de les seves funcions, garantint la disponibilitat d'accés a la informació que custòdia tant als serveis propis de l’Ajuntament com als ciutadans.

L’Arxiu només pot facilitar la consulta d'expedients que hagin finalitzat la seva tramitació administrativa (art. 16.1a i 179 ROF).

Així mateix pot denegar motivadament l'accés per motius de conservació o per les causes recollides a la Llei 19/2013, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (art. 14-16 i 18).

Competències
• Impulsar la política de gestió documental de l'Ajuntament.
• Garantir l'accés a la documentació
• Preservar i difondre el patrimoni documental del municipi.

Serveis
• Accés a la documentació per part de la ciutadania
Sol·licitud d e consulta de documentació de l'Arxiu Municipal
• La sol·licitud d’accés i obtenció de còpies es pot presentar telemàticament, presencialment o bé per correu electrònic.
• Per a sol·licituds telemàtiques utilitzeu el tràmit d’instància general electrònica
• Servei de reproducció i digitalització de documents.

Dades de contacte
Claustre de Sant Bonaventura
C/ Fra Joan Garau, 2
Llucmajor (07620)
Tel.: 971 669 758 (ext. 2451)
De dilluns a divendres de 10.30 h a 13.30 h (es requereix cita prèvia)
Correu electrònic: arxiu@llucmajor.org