24 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Animals potencialment perillosos

Des de l'Ajuntament de Llucmajor es tramiten llicències de cans potencialment perillosos, i un cop concedides són inclosos en el registre municipal, que en l'actualitat consta de quasi cent inscrits.

L'import de la taxa per inclusió en el registre de cans potencialment perillosos és de 14 €, mentre que l'obtenció de la llicència pertinent s'eleva a 34 €.

Si desitjau saber si el vostre ca està inclòs en el Catàleg d'animals potencialment perillosos, llegiu atentament el Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desplega la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos que a continuació s'exposa.

Són considerades potencialment perilloses les races o creuaments d'una altra espècie amb les races:

 • Pit Bull Terrier.
 • Staffordshire Bull Terrier
 • American Staffordshire Terrier
 • Rottweiler
 • Dogo Argentino
 • Fila Brasileiro
 • Tosa Inu
 • Akita Inu

Independentment d'aquestes races, tenen la dita consideració els cans que compleixin totes o la majoria de les característiques següents:

 • Musculatura forta, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
 • Marcat caràcter i gran valor.
 • Pèl curt.
 • Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 cm, alçària entre 50 i 70 cm i pes superior a 20 kg.
 • Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gros, galtes musculoses i bombades. Mandíbula grossa i forta, boca robusta, ampla i profunda.
 • Coll ample, musculós i curt.
 • Pit massís, ample, gros, profund, costelles arquejades i llom musculós i curt
 • Extremitats anteriors paral?leles, rectes i robustes i extremitats posteriors, molt musculoses, amb potes relativament llargues que formen un angle moderat.

També tenen la dita consideració els animals que manifesten un caràcter marcadament agressiu o que hagin agredit persones o animals. En aquests casos la perillositat l'haurà d'apreciar l'autoritat municipal, amb l'informe facultatiu previ d'un tècnic veterinari autoritzat per la Conselleria d'Agricultura i Pesca.

Per sol·licitar i tramitar la llicència de tinença d'animals potencialment perillosos s'han de complir els requisits següents i presentar la documentació exigida per a tal fi, tant del propietari com de l'animal.

PROPIETARI SOL·LICITANT DE LA LLICÈNCIA

 • Majoria d'edat, fotocòpia del DNI.
 • Dues fotografies mida carnet.
 • Certificat de penals de no haver estat condemnat per delictes d'homicidi, lesions, narcotràfic, etc. o no haver estat privat per resolució judicial del dret a la tinença d'animals perillosos.
  Dirigiu-vos a la Gerència Territorial, Ministeri de Justícia, C/ Posada de la Real, Palma.
 • Certificat de la Conselleria d'Agricultura i Pesca de no haver estat sancionat per infraccions administratives descrites en l'apartat 3, article 13 de la Llei 50/1999. Dirigiu-vos a C/ Foners, 10, Palma.
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica, expedit en els mateixos centres que expedeixen certificats per al permís de conduir i d'armes. (Aquest certificat s'ha d'actualitzar anualment.)

ANIMAL OBJECTE DE LA LLICÈNCIA 

 • Document acreditatiu de l'assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura no inferior a 120.000 € (pòlissa).
 • Darrer rebut de l'assegurança en vigor (s'ha de presentar anualment).
 • Document acreditatiu del número de microxip del ca.
 • Certificat de sanitat de l'animal, expedit per un veterinari clínic col·legiat, en el qual s'acrediti la situació sanitària i la inexistència de malalties o trastorns que facin especialment perillós l'animal. (Aquest certificat s'ha d'aportar anualment.)